วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

ตัวอย่าง T-SAR ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่าง T-SAR ไฟล์เวิร์ด รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR)

เครดิต ครูประภาลักษณ์ และ ครูภฌลดา ปราควิรยา

รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (Teacher’s Self Assessment Report : T-SAR) เป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดจนฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าพเจ้า  โดยได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตาม กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

              ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากครูไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (T-SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกๆ ด้านต่อไป

ดาวน์โหลดตัวอย่าง T-SAR ไฟล์เวิร์ด


Loading...