วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ตัวอย่าง เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายครู ที่ได้ย้าย สามารถแก้ไขได้

เครดิตที่มา : Nana Manapat (นางมนพัทธ์  ยิงรัมย์)

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย  คณะกรรมการพิจารณาย้าย   ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ขอให้ทุกท่านได้ย้ายตามที่ปรารถนา … สามารถปรับแก้ได้เลย…เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

ดาวน์โหลด


Loading...