วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

รหัสวิทยุสื่อสาร ว.

หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

          ระบบวิทยุสื่อสาร เป็นระบบสื่อสารแบบกึ่งสองทาง (Half Duplex) คือเป็นระบบที่ใช้ความถี่เดียวกันในการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ แสดงดังรูปที่ ๑.๑ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องผลัดกันรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ โดยสายอากาศที่ใช้ จึงต้องทำหน้าที่เป็นทั้งสายอากาศรับและส่งในตัวเดียวกัน ในกรณีที่ใช้เป็นวิทยุสื่อสารระยะใกล้ จะใช้กำลังส่งต่ำประมาณ ๕ วัตต์ และสายอากาศขนาดเล็ก ส่วนในกรณีที่ใช้เป็นวิทยุสื่อสารระยะไกลจะใช้กำลังส่งสูงคือตั้งแต่ ๑๐ วัตต์ขึ้นไป ซึ่งจำเป็นต้องใช้สายอากาศขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถทนกำลังส่งที่สูงได้โดยสายอากาศดังกล่าวได้ออกแบบและติดตั้งอยู่บนเสาสูง (Tower) เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยการใช้งานระบบวิทยุสื่อสารผู้ใช้งาน จะต้องจดทะเบียน เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีวิทยุก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบวิทยุสื่อสารได้

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียนตามลักษณะหรือประเภทที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถือว่าอุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย

มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าส่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ

มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ

มาตรา ๒๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ มาตรา ๑๑ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำ
         มาตรา ๒๖ ผู้ใดจงใจกระทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการส่งหรือรับวิทยุคมนาคมมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจำฯลฯ

มารยาทและข้อห้ามการใช้วิทยุสื่อสาร

๑.  ไม่ติดต่อกับสถานีที่ใช้นามเรียกขานไม่ถูกต้อง
๒.  ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
๓.  ไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
๔.  ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
๕.  ห้ามการรับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
๖.  ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และการโฆษณาทุกประเภท
๗.  ให้โอกาสสถานีที่มีข่าวสำคัญ เร่งด่วน ข่าวฉุกเฉิน ส่งข่าวก่อน
๘.  ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๙.  ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไม่ได้
๑๐. ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนต้องการส่งแทรกหรือขัดจังหวะการส่งข่าวควรรอจังหวะที่คู่สถานีจบข้อความที่สำคัญก่อนแล้วจึงส่ง

รหัสวิทยุสื่อสาร ว.

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัคร นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ว.00คอยก่อน ให้คอยอยู่
ว.01ที่ทำงาน
ว.02ที่พัก
ว.0ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง
ว.1อยู่ไหน อยู่ที่
ว.2ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว
ว.3ทวนข้อความซ้ำอีกครั้ง
ว.4ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ
ว.5ราชการลับ ความลับ
ว.6ขอติดต่อ โต้ตอบด้วย
ว.7ขอความช่วยเหลือ
ว.8ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ
ว.9มีเหตุฉุกเฉิน
ว.10อยู่ประจำที่ติดต่อทาง ว.ได้
ว.11   หยุดพักติดต่อทาง ว. ได้
ว.12หยุดพักติดต่อทาง ว.ไม่ได้
ว.13ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14เลิกงาน ปิดสถานี
ว.15พบ  ให้ไปพบ
ว.16ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1จับใจความไม่ได้
ว.16-2ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้
ว.16-3  ชัดเจนพอใช้ได้  
ว.16-4เสียงชัดเจนดี
ว.16-5เสียงชัดเจนดีมาก
ว.17มีอันตรายห้ามผ่าน
ว.18นำรถออกทดสอบ  รถเสีย
ว.19ถูกโจมตี สถานีถูกยึด
ว.20ตรวจค้น จับกุม
ว.21ออกเดินทางจาก…(สถานที่)
ว.23ผ่าน…(สถานที่)
ว.24เวลา ขอทราบเวลา
ว.25ไปยัง…(สถานที่)
ว.26ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ว.27ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28ประชุม
ว.29มีราชการ  ธุระ
ว.30ขอทราบจำนวน (คน สิ่งของ)
ว.31เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1
ว.32เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2
ว.33เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3
ว.34เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4
ว.35ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว.36ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37  ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39สภาพการจราจรคับคั่ง
ว.40อุบัติเหตุรถยนต์
ว.41สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42ขบวนจัดพากนะนำขบวน
ว.43    จุดตรวจยานพาหนะ
ว.44ติดต่อทางโทรสาร
ว.45  เหตุการณ์ปกติ  
ว.50รับประทานอาหาร
ว.51ป่วย
ว.52ยกเลิก
ว.53อยู่ร้านอาหาร
ว.54อยู่โรงแรม
ว.55ให้อำนวยความสะดวก
ว.56เพื่อนมา
ว.59เปลี่ยนทิศทาง
ว.60ญาติ พี่น้อง
ว.61ขอบคุณ
ว.62สิ่งของ
ว.63บ้านพัก
ว.64ธุระส่วนตัว
ว.65ภรรยามาพบ
ว.66ขอพบเรื่องราชการ
ว.67ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.68แจ้งความ
ว.69ระมัดระวัง
ว.70ถึงแก่กรรม
ว.71พักผ่อน
ว.73ด้วยความปรารถนาดี
ว.78คลื่นอื่นมาแทรก
ว.81ติดธุระ
ว.88รักและจุมพิต
ว.99อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.100ขอโทษ
ว.600แฟน
ว.601   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.602สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.603  รถยนต์  
ว.604ดูโทรทัศน์ บันเทิง
ว.605รับประทานอาหาร
ว.606พูดไม่เป็นความจริง(โกหก)
ว.607ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.608ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.609ถูกคลื่นรบกวน(อากาศ)
ว.610    คิดถึง

โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัคร นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]