วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2565

กฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • พระราชบัญญัติบำเห็นจบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา

 • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
 • พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)
  พ.ศ.๒๕๕๐
 • พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๙

กฎกระทรวง

 • กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]