วันพุธ, 1 กุมภาพันธ์ 2566

กฎหมายด้านการศึกษา

กฎหมายด้านการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และอื่น ๆ
ซึ่งจัดหมวดหมู่ได้ ๑๒ หมวด ดังนี้
๑. โครงสร้างการบริหาร
๒. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. อาชีวศึกษา
๔. การศึกษาเอกชน
๕. การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๖. อุดมศึกษา
๗. อุดมศึกษาเอกชน
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๐. เด็ก เยาวชน คนพิการผู้สูงอายุ
๑๑. ภาษีการศึกษา
๑๒. อื่น ๆ

ทั้งนี้ มีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

๑. โครงสร้างการบริหาร
พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

  กฎกระทรวง
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
  ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา การเลือกคณะกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวังว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 • กฎกระทรวังว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพิ้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๔๘
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

ประกาศกระทรวง

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]