วันพุธ, 30 กันยายน 2563

แบบฟอร์มรายงานตนเอง T-SAR สำหรับครูปฐมวัย

แบบฟอร์มรายงานตนเอง  T-SAR  สำหรับครูปฐมวัย แบบง่าย
ขอบคุณที่มา http://jatuporn.ucoz.com/

แบบรายงานสอดคล้อง 11 มฐ  ของปฐมวัย การประเมินคุณภาพมาตรฐาน จัดเรียงข้อมูลและรูปแบบให้สวยงาม สามารถนำไปเพิ่มข้อมูลได้ หรือจะปริ้นออกมาแล้วเขียนด้วยปากกาก็ได้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนใช้สารสนเทศทางการศึกษาของตนเองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น

           อนึ่ง  ผลการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้  ได้ทำการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปสรุปเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา  ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร


Loading...