วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

สรุปรายงานการประเมินใช้หลักสูตร

การประเมินหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นกระบวนการในการวัดและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ พิจารณาตัดสิน คุณค่าของหลักสูตรว่า หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพเพียงใด เมื่อนำไปใช้แล้ว บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด หรือไม่เพียงใด มีอะไรต้องแก้ไข เพื่อนำผลมาใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกว่าจุดมุ่งหมายของการประเมิน หลักสูตร เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น

โดยดูว่าหลักสูตรที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถสนองวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้น ต้องการหรือไม่ สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างไรและเพื่ออธิบายหรือพิจารณาว่าลักษณะของส่วน ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรในแง่ต่างๆ เช่น หลักการ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการ สอนสื่อการเรียนการเรียนการสอนและการวัดผลว่าสอดคล้องต้องกันหรือไม่ หรือสนองความต้องการหรือไม่รวม ทั้งเพื่อตัดสินว่า การบริหารงานด้านวิชาการและบริหารงานด้านหลักสูตร เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อหา ทางแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร


Loading...