วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ความหมายของหลักสูตร

ธำรง บัวศรี (๒๕๔๒) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า คือ แผนที่ซึ่งได้ออกแบบจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้กำหนดไว้ เปรื่อง จันดา (๒๕๔๙) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง แนวความรู้และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเอกสารก็ได้ โดยประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย เนื้อหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนที่หลากหลายตลอดจนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ อันแสดงถึงประสิทธิผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไปตามจุดหมายและแนวทาง ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ พยนต์ ง่วนทอง (๒๕๕๓) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึงเนื้อหาสาระที่จัดไว้เป็นระบบ หรือมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งจัดให้กับผู้เรียนเพื่อให้เป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ คุณธรรม และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา พิสณุ ฟองศรี (๒๕๔๙) ให้ความหมายของหลักสูตร ไว้ว่าหลักสูตร คือ การวางแผนการจัดระบบทางการศึกษาเกี่ยวกับมวลวิชา ประสบการณ์ต่างๆ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร วารีรัตน์ แก้วอุไร (๒๕๔๙) กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อื่น ๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดทำสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปีหรือรายภาคจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละปีหรือภาค และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุนีย์ ภู่พันธ์ (๒๕๔๖) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งในด้านร่างกายสังคม ปัญญา และ จิตใจ เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (๒๕๕๑) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า คือ เอกสารที่ประกอบไปด้วยความมุ่งหมายของการให้การศึกษา เนื้อหาวิชา เวลาเรียน กิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจากความหมาย สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาสาระที่จัดไว้เป็นระบบ หรือมวลประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งจัดให้กับผู้เรียนเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะคุณธรรม และพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา


Loading...