ความเข้าใจภาษา

ความเข้าใจภาษา
การทำความเข้าใจภาษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวนั้น ควรอ่านเรื่องหรือบทความให้ตลอดเรื่องอย่างช้า ๆ เพื่อให้ทราบความหมาย หรือความคิดที่สำคัญของเรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อ เข้าใจเรื่องราวแล้วก็จะสามารถแยกได้ว่าข้อความใดสำคัญมาก ข้อความใดสำคัญน้อย จุดประสงค์ของเนื้อ เรื่องหรือบทความคืออะไรเอ่ยู่ที่ใด และต้องการอะไร หรือให้ทำอะไร เมื่อทำความเข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีแล้ว จึงเรียงลำดับความสำคัญมาก หรือน้อย เพื่อนำไปตอบคำถาม ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายตามที่กำหนดให้

การอ่านจับใจความ
การอ่านจับใจความคือการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องที่เป็นส่วนใจความสำคัญ และส่วน ขยายใจความสำคัญของเรื่อง
ใจความสำคัญของเรื่อง คือข้อความที่คลุมสาระข้อความอื่น ๆ ในย่อหน้านั้น หรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความอื่น ๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น ข้อความหน่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดี่ยว นอกนั้นี้เป็นใจความรอง คำว่าใจความสำคัญนี้ ผู้รู้ได้เรียกไว้หลายอย่างเช่น ข้อ คิดสำคัญของเรื่อง แก่นของเรื่องหรือความคิดหลักของเรื่อง แต่จะอย่างไรก็ตาม ใจความสำคัญก็คือสิ่งที่เป็นสาระที่สำคัญที่สุดของเรื่องนั่นเอง
ใจความสำคัญส่วนมากจะมีลักษณะเป็นประโยค ซึ่งอาจปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งขอย่อหน้า ก็ได้


จุดที่พบความสำคัญของเรื่องในแต่ละย่อหน้ามากที่สุดคือประโยคที่อยู่ตอนต้นย่อหน้า เพราะ ผู้เขียนมกับอกประเด็นสำคัญไว้ก่อน แล้วจึงขยายรายละเอียดให้ชัดเจน รองลงมาคือประโยคต่อท้ายย่อหน้า โดยผู้เขียนจะบอกรายละเอียดีหรือประเด็นย่อยก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็นประเด็นไว้ภาย หลัง สำหรับจุดที่พบใจความสำคัญยากขึ้นก็คือประโยคตอนกลางย่อหน้า ซึ่งผู้อ่านจะต้องใช้ความสังเกต และพิจารณาให้ดี ส่วนจุดที่หาใจความสำคัญยากที่สุดคือย่อหน้าที่ไม่มีประโยคใจความสำคัญชัดเจน อาจมี หลายประโยค หรืออาจอยู่รวม ๆ กันในย่อหน้าก็ได้ ซึ่งผู้อ่านจะต้องสรุปออกมาเอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *