วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ตัวอย่างไฟเวิร์ด SAR โรงเรียน กำหนดค่าเป้าหมาย

รายงาน SAR 2562 แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง SAR ปี 2562 ค่อนข้างเหมือนปี 2561 แต่มีการเพิ่มเติมในการรายงานในส่วนที่ 2 ที่เป็นตารางรายงานค่าเป้าหมายและผลการพัฒนาในทุกมาตรฐาน รายละเอียดปก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน …………….. ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดีหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียน …………… ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครูผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน…………………….. ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]