วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างการทำหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2563
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมาเขต 7

ประกาศ คำนำ สารบัญ
https://drive.google.com/…/1VL42vg1J4Ft3hZrTdfOjQAJYk…/view…

หลักสูตรสถานศึกษา
https://drive.google.com/…/1jcJVLY1Xbzi7PZov5uKTXcQfR…/view…

(word)
https://drive.google.com/…/1_eDPuh8f1IrfCblsNy-k8D3uD…/view


Loading...