วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

การบริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน

การบริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน

การแนะแนวและการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือ กประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสมอันจะส่ง ผลให้เกิดการมีงานทำอย่างยั่งยืนลดปัญหา การว่างงาน และการเปลี่ยนงานได้ในระยะยาว สำหรับการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษาจำเป็นต้องใช้เครื่องมือประกอบการแนะแนวเพื่อช่วยให้การแนะแนว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทดสอบศักยภาพต่าง ๆ ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสมตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

เอกสารการแนะแนวอาชีพ ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ่แสดงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีดำเนินการตามกระบวนการแนะแนวอาชีพ ตั้งแต่ความหมาย ของการแนะแนวอาชีพ จุดมุ่งหมายของการแนะแนวอาชีพหลัสำคัญญของการแนะแนวอาชีพ ประโยชน์ของการแนะแนวอาชีพจนถึง แนวทางการเลือกอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูแนะแนว ในสถานศึกษาสามารถแนะแนวอาชีพ แกนักเรียน นักศึกษาตามกระบวนการแนะแนวอาชีพ ของกรมการจัดหางานได้อย่างถูกต้อง

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการแนะแนว อาชีพฉบับนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่ในการแนะแนวอาชีพ ให้ทราบถึง แนวทางการดำเนินงานและสามารถนำข้อมูลไปประกอบการแนะแนวอาชีพได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

เครดิตที่มา กรมการจัดหางาน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]