วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

เอกสารแนบท้าย วฐ. 3

 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
  1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
  1.2 การจัดการเรียนรู้
  1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  1.2.2 การจัด ทำแผนการจัดการเรียนรู้/ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)/ แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัด ประสบการณ์
  1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
  1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
  1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง เรียนรู้
  1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
  2.1การบริหารจัดการชั้นเรียน
  2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือประจำวิชา
 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
  3.1 การพัฒนาตนเอง
  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]