วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

การวางแผนเก็บงานตาม ว21/2564

เงื่อนไขสำคัญ ว21

  1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง
  3. วินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
  4. กำหนด ในช่วงเวลา 5 ปี
  5. ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน

ตามหนังสือ 0635 ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำ 12 ชม ต่อสัปดาห์
สัปดาห์ที่ไม่ต้องครบตามหนังสือ 0635 คือ สัปดาห์ที่
– ลาตามระเบียบ
– สัปดาห์ที่เปิดสอนไม่ครบ 5 วัน
– สอบกลางภาค ปลายภาค
– ปิดภาคเรียน
ถ้าไม่ครบ 12 ชม.  ไม่ต้องหา ชม. มาสอนชดเชย
ส่วนกรณีที่ ผอ. ให้ไปอบรม ไปปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไปปฏิบัติแล้วเหลือไม่ครบ 12 ชม.ต่อสัปดาห์ กรณีนี้ต้องสอนแทน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

สมาชิกแสดงความคิดเห็น