วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

จรรยาบรรณครู 9 ประการ

จรรยาบรรณครู 9 ประการ


ข้อที่ 1 ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ ศิษย์โดยความเสมอหน้า


ข้อที่ 2 ครูตองอูบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามให้
เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ


ข้อที่ 3 ครูต้องประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ ทั้งกาย วาจา ใจ


ข้อที่ 4 ครูจะต้องไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม
ของศิษย์


ข้อที่ 5 ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตาม ปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิ
ชอบ


ข้อที่ 6 ครูต้องพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาชีพดานูบคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนาทางวิชาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

ข้อที่ 7 ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู


ข้อที่ 8 ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

ข้อที่ 9 ครูพึงประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]