วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

พฤติกรรมและผลที่แสดงถึงการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน “ครูดีในดวงใจ”

23 ก.ค. 2020
1080

ครูใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้ยึดหลักคุณธรรม เข้ามาเป็นแนวทางในการทำงาน เพราะถือเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่คนทั่วไปจะต้องมี โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ทั้งหมดนี้จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุ

ประสงค์ที่ตั้งไว้ ควบคู่กับประสิทธิภาพของการทำงาน คือ ต้องมีการใช้วัสดุเครื่องมือเข้ามาเป็นตัวช่วย ทำงานภายใต้สิ่งที่มีหรืออาจจะขาดแคลนให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพงานจากผู้เกี่ยวข้อง เพราะความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของเราจะเป็นเครื่องยืนยันในคุณค่าและความสำเร็จของงานได้เป็นอย่างดี  ข้าพเจ้าเองจะมีความเชื่อและแรงศรัทธากับ คำพูดที่ว่า “ ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน ”

ครูใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ภายใต้กรอบและขอบเขตของความโปร่งใส ความ   สุตจริต ในการทำงาน เปิดเผย ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้เรียน ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่ายและมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจน เช่น การรายงานผลการเรียน การสอนเสริมนอกเวลาเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย การจัดระบบสารสนเทศ  การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถติดตาม ตรวจสอบได้  ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลให้เราทำงานได้อย่างสบายใจและตอบทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเราได้ นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานสำคัญๆ หลายอย่างจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา

ครูใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

การทำงานย่อมมีผลประโยชน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในงานที่เราได้รับมอบหมาย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ เสนอความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยเป็นคณะกรรมการ และหรือคณะทำงาน 

ครูใช้หลักการคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้คำนึงถึงเหตุปัจจัยและความคุ้มค่าที่จะนำมาสู่ความสำเร็จของงานทุกชิ้น เพราะการลงทุนนั้นแน่นอนที่สุดคือ ทุกคนหวังกำไร แต่บางครั้งสิ่งที่เราคาดไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวัง สิ่งที่สำคัญอีก 1 ประการในการทำงานของข้าพเจ้าคือความรอบคอบในการวางแผนการทำงานและการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การดำเนินโครงการ 1 โครงการ สิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือความสำเร็จของงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของความสำเร็จในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือสิ่งที่เราลงทุนไปหรือไม่  หากคณะทำงานเห็นควรว่ารับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ โครงการนั้นก็จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ตามแผนที่วางไว้  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่ล้วนแต่สำเร็จตามเป้าและเกินเป้าที่ตั้งไว้ เพราะเราคำนึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนและประเมินความเสี่ยงของงานแต่ละอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับทุกคนให้ดำรงชีวิตโดยยึดพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในการดำรงตนและครอบครัวตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว  พร้อมจัดลำดับความสำคัญความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิต  เพื่อให้การใช้จ่ายสอดคล้องกับเงินเดือนและรายได้ของครอบครัวในแต่ละเดือน  พร้อมทั้งให้มีเงินเหลือเก็บในสัดส่วนที่พอเป็นไปได้ และพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง   ในด้านการเรียนการสอนข้าพเจ้าออกแบบการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ในทุกสาระ ทุกหน่วยการเรียนรู้


Loading...