วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

พฤติกรรมและเหตุผลที่เสนอให้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกในโครงการ “ครูดีในดวงใจ”

23 ก.ค. 2020
549

พฤติกรรมและผลที่แสดงถึงการเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของ

นักเรียน เพื่อนครูและสังคมว่า เป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  

         ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเริ่มจากครูผู้ช่วย พัฒนาผลงานวิชาการใน และพัฒนาผลงานวิชาการในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ซึ่งอยู่ในช่วงรอพิจารณา  แนวคิดจากการพัฒนาผลงานทางวิชาการมาจากการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่รับผิดชอบตามหลักวิชาการ ใช้กระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการตามแนวทางของพระราช-บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ครูมีความรัก ความเมตตาต่อนักเรียน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น จะยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน หรือขาดโอกาส คอยส่งเสริมและรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ ทุ่มเทความรู้ความสามารถทั้งแรงกาย แรงใจ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาแก่เพื่อนร่วมงานทุกคน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน และออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสม่ำเสมอ ตลอดปีการศึกษา  ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดทั้งความรู้ ความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ภายใต้การทำงานที่มีความเชื่อเป็นเดิมพันที่ว่า ลูกใครไม่สำคัญ ศิษย์ของฉันนั้นคือลูก ด้วยรักและพันผูก  จะสอนลูกเป็นคนดี มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้  คิดค้น ผลิตและปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้และให้นักเรียนมีส่วนร่วม  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ตอบสนองความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ  และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออกทุกปี  นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 

ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน

          “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” ข้าพเจ้าได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับ คนในครอบครัว และตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน มุ่งมั่น ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเพื่อนครู และแวดวงวิชาชีพ ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ การเป็นแบบอย่าง ที่ดี เริ่มจากสิ่งง่ายๆ ที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าเอง เป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นวิถีปฏิบัติ เช่น คำพูด  สีหน้า ท่าทาง กิริยามารยาท รวมทั้งระเบียบวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบในหน้าที่ ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเท ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความขยัน ซื่อสัตย์และอดทนต่องานและแรงเสียดทานต่างๆ ที่เราต้องเผชิญ เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นตัวตนของเรา  เมื่อทุกครั้งที่คนรอบข้างพบเจอเขาก็จะได้ค้นพบและเจอตัวตนในสิ่งที่เราเป็นอย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้เสแสร้ง  เพราะความเป็นธรรมชาติของคนเราทุกคนนั้นจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นแบบอย่างให้กับผู้พบเห็น  ฉะนั้นหากสิ่งที่เป็นตัวตนของเรา ถูกแสดงออกมาได้ดี ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกัน

ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

        วิชาชีพครู ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณครู ดังนี้ รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย ์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ ไม่กระทำตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย ์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ AEC ด้วยการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ผ่านสื่อการเรียนการสอน  

ครูมีการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์

 “Two heads better than one  –  สองหัว ย่อมดีกว่าหัวเดียว” เป็นไปได้ยากยิ่งกับการอยู่ลำพังเพียงคนเดียวในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุด ตราบใดที่น้ำยังต้องพึ่งเรือเสือยังต้องพึ่งป่า บุคคลที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพหรือสถานะใดก็ตาม ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ ข้าพเจ้าเองเคยเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้คนในชุมชน ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ เช่น ได้ให้คำแนะนำเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับงานที่เขาไม่ถนัด ได้เป็นพี่เลี้ยงในการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานและทำหน้าที่ต่างๆทั้งในโรงเรียน  ในศูนย์เครือข่าย  ในเขตพื้นที่ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น เพราะครูคือนักพัฒนาตัวจริง และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นตลอดกาล

ครูมีความเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

การที่เราทำตัวให้กลมกลืนกับชุมชนและให้ชุมชนกลมกลืนกับเรา ถือเป็นอีก 1 แนวทางที่ทำให้เราเข้าถึงผู้คนในชุมชนได้มากขึ้น บทบาทของครูที่มีต่อชุมชนนั้นมีหลายด้าน ในทางวิชาการครูอาจจะเป็นผู้รู้มากกว่าผู้คนในชุมชน  เช่นกันในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านและชุมชนต้องมีมากกว่าครูอย่างแน่นอน  หลายครั้งที่ข้าพเจ้าได้นำหลักการและความรู้ทางวิชาการ  เพื่อไปช่วยในการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนควบคู่กับ ความเชื่อและความศรัทธาหรือปราชญ์ชาวบ้าน  เพราะสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า เป็น กุศโลบาย ที่มีค่ายิ่ง  เช่น  การร่วมงานบุญต่างๆ  ร่วมงานประเพณีสำคัญของคนในชุมชน ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยผ้าไทยไปปฏิบัติหน้าที่สอนศิษย์ ในการทำหน้าที่ครูได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สอนเนื้อหาความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ

พฤติกรรมและผลที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์

การพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาผลงานในวิชาชีพของตนเองนั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติและทำมาอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามที่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนด  ไม่เพียงแค่นี้ข้าพเจ้ายังมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองผ่านการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา  และเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลาก

หลาย เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจำกัด เพราะข้าพเจ้าเชื่อ ในคำพูดที่ว่า “การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด” และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การตระหนักรู้ที่ว่า ความรู้ความสามารถที่ว่าสุดยอดในวันนี้  มันอาจจะกลายเป็นเพียงความธรรมดาล้าหลังในวันหน้า  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุด

ครูมีความตั้งใจและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ความตั้งใจและเต็มใจในการทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าตัวเองมีเต็มร้อย และมีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  อาจจะเป็นด้วยความเคยชินกับการทำงานอย่างตั้งใจ กับความหลากหลายและความท้าทายของงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ตลอดจนความเหมือนและแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน จึงกลายเป็นสีสันที่ผลักดันให้งานต่างๆได้สรรค์สร้างออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและต่อเนื่อง เป็นที่ชื่นชมของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้รับบริการและชุมชน ซึ่งทั้งหมดกลาย

เป็นกำลังใจอย่างดีในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเราทุกคน  ความเหมือนและแตกต่างของลูกศิษย์ นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาและวิธีการที่แตกต่างกัน 

ครูสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

ข้าพเจ้าได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและตัวข้าพเจ้าเอง จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน  รวมทั้งการนำเทคนิคการสอนที่หลากหลายถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมและเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ดีทั้งต่อผู้เรียนและเผยแพร่ต่อเพื่อนครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีความหลากหลายผ่านเทคนิคการสอนเฉพาะตนของคุณครูแต่ละท่าน  ไม่เพียงแค่นี้ข้าพเจ้าเองได้ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานระดับเขตพื้นที่การ-

ศึกษา และเป็นวิทยากรระดับเขตคุณภาพ ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น  การพัฒนาการเรียนการสอนTablet, การพัฒนาการเรียนการสอน DLIT  ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยภาพรวมของการจัดอบรมทุกครั้งถือได้ว่าเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ครูมีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นมีส่วนสำคัญยิ่งสำหรับครู  เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องสามารถตอบโจทย์ปัญหาและตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้  ภายใต้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลาง กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการประเมินผลตามสภาพจริง  ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของลูกศิษย์ว่า ถึงแม้จะรู้น้อยก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลย  ผู้เรียนอาจจะไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการทุกประการ แต่อย่างน้อยผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและมีความพยายามที่จะใฝ่เรียนรู้มากขึ้น มีความสุข สนุกสนานกับการเรียน มีทักษะชีวิตและทักษะการเอาตัวรอด แม้จะไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดในวันนี้  แต่คงไม่สายเกินไปที่เขาจะเติมเต็มความรู้ความสามารถของตนเองในอนาคต หากเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง

ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของครูผู้สอนที่จะสามารถเข้าถึงผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนได้มากขึ้น เช่นเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม จะเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เรียนเปิดใจและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ จากเรา และนั่นก็หมายถึงว่าทั้งครูและผู้เรียนต่างมีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายหรือเส้นชัยร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ   ให้มีทักษะ สามารถสร้างชิ้นงานในคอมพิวเตอร์ได้  โดยให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานด้วยตนเอง จัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเดี่ยว แบบเพื่อนช่วยเพื่อน คนไหนอ่อน จะให้เพื่อนที่เก่งช่วย  เป็นการปรับความรู้ให้เท่าเทียมกัน  ครูคอยเสริมให้ในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ  เป็นผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ผ่านกิจกรรมที่สนุก  เร้าใจ  น่าสนใจ  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้มาตรฐานตามตัวบ่งชี้  ที่หลักสูตรกำหนด

ครูมีการใช้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและตัวข้าพเจ้าเอง เพื่อเป็นการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีความหลากหลาย เช่น การจัดทำแบบฝึกทักษะ เอกสารประกอบการเรียน  ใบงาน และสร้างสื่อด้วยโปรแกรมนำเสนอ  นอกจากสื่อที่สร้างเองแล้ว ยังใช้สื่อที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ DLIT เพื่อการเรียนการสอน, สื่อจากทรูปลูกปัญญา เนื่องจากเป็นโรงเรียนประชารัฐ ให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนการทำงาน และข้าพเจ้าได้เผยแพร่โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้เพื่อนครูในโรงเรียน

เรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Google App และการใช้งานสื่อต่างๆ ที่ได้รับ เพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ไม่เพียงแค่นี้ การผลิตสื่อในหลายๆครั้ง ข้าพเจ้าจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เพราะการมีส่วนร่วมของนักเรียนจะเพิ่มคุณค่าในสื่อชิ้นนั้นๆ มากขึ้น เช่น การผลิตสื่อโปรแกรมนำเสนอ  การทำหนังสือเล่มเล็ก  เนื่องจากสื่อแต่ละชิ้นนักเรียนจะทุ่มเทให้ผลงานของตนเองออกมาอย่างดีที่สุด และนักเรียนรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ใช้สื่อของตนเอง ได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู

ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนของเรา ข้าพเจ้าได้ทำการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ   ทั้งแบบอิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งยังต้องประเมินตามบริบทและสภาพจริง เพราะความเข้าใจในความเหมือนและแตกต่างของลูกศิษย์ ข้าพเจ้าจึงต้องเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้รับบริการและความยุติธรรมที่ลูกศิษย์ทุกคนควรจะได้รับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันถึงแม้บางครั้งอาจจะแตกต่างในรูปแบบของการปฏิบัติ

ครูมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนในชนบทเกือบทุกคนขาดโอกาสและความเสมอภาคในหลายๆ ด้าน เช่น ฐานะทางครอบครัว โอกาสทางการศึกษา ปัจจัยอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่สังคมในชนบทเป็นการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด นั่นหมายถึง คนในท้องถิ่นจะมีความพยายามรับความเจริญเติบโตทั้งๆ ที่ยังมีภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านความคิด สติปัญญาและความรู้ที่ยังไม่เท่าทันเทคโนโลยี ทำให้เสี่ยงต่อการล้มเหลวในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จและล้มเหลวในการจัดการเรียนการสอนของเรา ข้าพเจ้าได้ทำการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ   ทั้งแบบอิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งยังต้องประเมินตามบริบทและสภาพจริง เพราะความเข้าใจในความเหมือนและแตกต่างของลูกศิษย์ ข้าพเจ้าจึงต้องเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้รับบริการและความยุติธรรมที่ลูกศิษย์ทุกคนควรจะได้รับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันถึงแม้บางครั้งอาจจะแตกต่างในรูปแบบของการปฏิบัติ

ครูมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียนในชนบทเกือบทุกคนขาดโอกาสและความเสมอภาคในหลายๆ ด้าน เช่น ฐานะทางครอบครัว โอกาสทางการศึกษา ปัจจัยอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่สังคมในชนบทเป็นการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด นั่นหมายถึง คนในท้องถิ่นจะมีความพยายามรับความเจริญเติบโตทั้งๆ ที่ยังมีภูมิคุ้มกันทั้งทางด้านความคิด สติปัญญาและความรู้ที่ยังไม่เท่าทันเทคโนโลยี ทำให้เสี่ยงต่อการล้มเหลวในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ 

ครูจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นั้นมีผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ยิ่ง เพราะบรรยากาศจะเป็นตัวดึงความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้จัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง สื่ออุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมต่อการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและปลอดภัย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ในวิชาที่ข้าพเจ้าสอน ได้แก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาคอมพิวเตอร์ จะจัดกลุ่มผู้เรียน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันปรับปรุงความรู้ความเข้าใจของเพื่อนให้เท่าเทียมกัน เป็นการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 


Loading...