วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

การวิจัยในชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และบทบาทครู คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนทั้งชั้นการสอนในชั้นเรียนไม่ใช่การบอกหนังสือ หรือการบอกให้จดหนังสืออย่างเดียว การสอนในชั้นเรียนครูจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งชั้นซึ่งมีความสามารถพื้นฐานแตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งเกิดปัญหากับผู้สอนที่ต้องจัดกิจกรรมหลากหลายสนองตอบต่อผู้เรียนแต่ละคน การสอนควบคู่กับการสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนในชั้นมาวิเคราะห์ ศึกษาสภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากครูสรุปได้ว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ไหนและมีแนวทางจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร กล่าวคือ ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วได้นำไปทดลองใช้จนได้ผลแล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรม สามารถนำไปเผยแพร่ได้ต่อไป

ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

ระดับ 5 มีการรายงานและเผยแพร่
ระดับ 4 มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดและมีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับ 3 มีการดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
ระดับ 2 มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับ 1 มีการศึกษา วเคราะห์ สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน


Loading...