วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รายงานบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานสายการสอน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะหรือมีวิทยฐานะ

รายงานบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานสายการสอน(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน)/งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของครูโรงเรียนครูเชียงราย ว 21

ตัวอย่างข้อความ

เนื่องด้วยข้าพเจ้า ……………………………………ตำแหน่งครู อันดับ ………….กลุ่มสาระการเรียนรู้……………… โรงเรียนวัดหนองโพรง มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะหรือมีวิทยฐานะ  ตำแหน่ง ……………………………..ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. หนังสือที่ ศธ 0206.3/ว 21

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  5 กรกฎาคม 25xx นั้น

ในการนี้ข้าพเจ้าขอรายงานบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานสายการสอน(ชั่วโมงสอนตามตารางสอน)

งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้/งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของครูโรงเรียนครูเชียงราย ประจำปีการศึกษา…………….. จำนวน………………..ชั่วโมง  เพื่อใช้ประกอบการขอประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าว 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]