วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน

ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน

ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน  ได้แก่

           1)  การอบรมให้นักเรียนมีความประพฤติดี  สุภาพเรียบร้อย  อ่อนน้อมถ่อมตน  การพูดจาไพเราะ  การรู้จักกาลเทศะ  การควรหรือไม่ควรกระทำ

            2)  การปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน  5  ประการ  อันได้แก่

–  การพึ่งตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และความรับผิดชอบ

–  การประหยัดและออม

–  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย

–  การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา

–  ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

            3)  การอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรม  4  ประการ  คือ

–  การรักษาความสัตย์  ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่มีประโยชน์

–  การรู้จักข่มใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์  ความดี

–  ความอดกลั้นและอดออม  ทั้งไม่ประพฤติล่วงความสัตย์  สุจริตไม่ว่าประการใด

–  รู้จักละวางความชั่วความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

            4)  หากพบนักเรียนใช้ถ้อยคำ  ภาษาที่ไม่สุภาพ  กิริยามารยาทไม่เหมาะสม ได้ว่ากล่าวตักเตือน                    ถ้ายังพบว่ายังไม่แก้ไข  ทำผิดซ้ำอีกก็จะรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบเพื่อช่วยกันแก้ไขตักเตือน

            5)  การอบรมเกี่ยวกับการแต่งกาย  ได้อบรมให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนทั้งเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี  ชุดพละ หากพบนักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ  ได้ว่ากล่าวตักเตือนให้แก้ไข  และถ้าทำผิดซ้ำอีกก็จะรายงานให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบเพื่อช่วยกันแก้ไขพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ต่อไป

         ผลที่ได้จากการอบรม  ปกครอง  ดูแลนักเรียน

                        1.  นักเรียนรู้สึกอบอุ่น  และนักเรียนมีความสัมพันธ์ต่อกันเป็นอย่างดี

                        2.  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  มีความประพฤติเรียบร้อย

                        3.  นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน

                        4.  อาคารเรียน  ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศร่มรื่น  และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

                        5.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้ความเชื่อถือและยกย่องชมเชยนักเรียนและครู

                        6.  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูกระตุ้นและส่งเสริมด้วยความรู้สึกตระหนักและรับผิดชอบด้วยตนเอง

ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน ได้ปฏิบัติดังนี้

                  1)  สำรวจความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เมื่อนักเรียนมีทุนความรู้เดิมอยู่แล้ว จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ง่าย

              2)  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียน  ปัญหาสุขภาพ  ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน  และชี้แจงทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสร้างความเข้าใจที่ดีมี ความเป็นกัลยาณมิตร ทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ     

มีกำลังใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น มีความสุขในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นสงบสุข

              3)  แนะนำการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เช่น

                        –  การปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่  น่าเรียน 

                        –  การจัดกิจกรรมอิสระ  เช่น  การทำแบบฝึกหัดแบบเพื่อนสอนเพื่อน  ฝึกการอ่านให้มีนิสัยรักการอ่าน  หรือการทำงานที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จสิ้น เป็นการฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

                4)  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่นักเรียน  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทุกครั้งได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และมารยาทสังคมที่ดีที่ควรปฏิบัติให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยปล่อยปละละเลยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือ พฤติกรรมที่บกพร่องของนักเรียน  จะตักเตือน  แนะนำด้วยคำพูดที่สุภาพและเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน  แล้วหาแนวทางแก้ไขและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดความขัดแย้ง ลดความตึงเครียด ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ การทำบุญ การให้สิ่งของเป็นทาน การแบ่งปัน และการลดความอยากของตนลง  และเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่สืบไป

                        5)  การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตของผู้เรียน  นำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม” เพื่อสร้างคนดีให้เป็นศรีสถาบัน เพื่อสร้างหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียน  มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในครอบครัว ในโรงเรียน  ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

                        6)  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ได้ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลายด้าน  ด้านการเรียนจะสานต่อการเรียนรู้  สอนซ่อมเสริม หรือ ทำการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านความประพฤติก้าวร้าวให้ความรัก ความเมตตา  ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  ให้กำลังใจแนะนำการทำความเข้าใจตนเอง  อบรมกล่อมเกลาจิตใจด้วยความละมุนละม่อม ดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจ  แนะนำแนวทางที่ถูกที่ควรอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด   

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

                      ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียมการ  และดำเนินการอย่างมีขั้นตอนส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

                      –   ด้านสติปัญญา   เป็นผู้มีปัญญาสามารถเรียนรู้ทำงานตามที่มอบหมายได้สำเร็จ รู้จัก การวิเคราะห์ปัญหา  แก้ปัญหาได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                     –   ด้านอารมณ์   เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้  มีสุขภาพทางกาย   ทางใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมีความสุขกับการเรียน

                    –   ด้านสังคม  เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มได้

                     –   ด้านคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามสามารถปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธ  และศาสนาที่ตนเองนับถือได้อย่างมีความสุข

                     นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนจะถูกปลูกฝังให้มีนิสัยรักความสะอาด   รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ปลูกฝังให้รู้จักใช้/ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ  เช่น  น้ำ  ไฟฟ้า  เน้นให้ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  กิริยา มารยาทที่ดีงามของไทย

                     ผลจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ  ทำให้นักเรียนในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า  ปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข  ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหวังของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  ที่ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]