วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

การพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาวิชาชีพ

ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งทำให้

1. เกิดจากการประยุกต์แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้

2. เป็นนวัติกรรมใหม่ที่ช่วยให้ครูแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้

3. ครู นักการศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมกลุ่มกัน เรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนการปฏิบัติ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. เป็นการทำงานกลุ่มหรือเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

5. เป็นการรวมตัวกันไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ “ครูเพื่อศิษย์”

6. เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลดความ “โดดเดี่ยว”

7. สิ่งส คัญที่สุดของ PLC คือ การทำงานที่มุ่งไปที่การเรียนรู้ ของเด็กแต่ละคนเป็นสำคัญ

8. PLC มุ่งการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

ระดับ 5 มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน

ระดับ 4 มีการนำนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ระดับ 3 มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้

ระดับ 2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระดับ 1 มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]