วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน  และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น   ของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ครูจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพ  (Individual  Development  Planning  :  IDP)  เพื่อเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการแต่ละบุคคล สนองความสนใจในรูปแบบวิธีการพัฒนา ก็จะส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป และ   เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ในการปฏิบัติงาน  อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงสามารถตรวจสอบได้  และพัฒนาสู่ความเป็นวิชาชีพต่อไป

ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ระดับ 4 มีการนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลคุณภาพผู้เรียน

ระดับ 3 มีการพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเอง

ระดับ 2 แผนพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการโดยความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับ 1 มีแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถทักษะ และคุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]