แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู

1. การประเมินตามแนวทางนี้ใช้แบบประเมินสมรรถนะสำหรับครูผู้สอนทำการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอน และนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน

สถานศึกษาและวิชาชีพ ผู้ใช้แบบประเมินสมรรถนะครู  ดังนี้

1. ครูผู้สอน : ประเมินตนเอง

2. เพื่อนครูผู้สอนในสถานศึกษาเดียวกัน : ประเมินครูผู้สอน

3. ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเมินครูผู้สอน

2. การให้คะแนนการประเมินสมรรถนะครู

2.1 การให้คะแนนในแต่ละข้อรายการจะมีระดับคุณภาพของสภาพการปฏิบัติงาน 5 ระดับ

ได้แก่ ปฏิบัติน้อยที่สุด ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติมาก และปฏิบัติมากที่สุด โดยกำหนดค่าคะแนน เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ

2.2 การตัดสินผลในแต่ละสมรรถนะ ให้ทำการคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยรายสมรรถนะ และทั้งฉบับของครูเป็นรายบุคคล โดยนับจำนวนความถี่ของระดับการปฏิบัติ แล้วนำจำนวนความถี่ที่ได้นับได้ทั้งหมดมาคำนวณหาคะแนนรวม โดยการนำจำนวนความถี่ในแต่ละระดับการปฏิบัติมาคูณคะแนนในแต่ละระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดังนี้ คือ ปฏิบัติน้อยที่สุด คุณด้วย 1 ปฏิบัติน้อย คูณด้วย 2 ปานกลาง คูณด้วย 3 ปฏิบัติมาก คูณด้วย 4 และปฏิบัติมากที่สุด คูณด้วย 5 แล้วนำคะแนนมารวมกัน จากนั้นนำคะแนนรวมที่ได้คำนวณหาคะแนนเฉลี่ย

3. การแปลผลการประเมินสมรรถนะครู เป็นการนำคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผล

ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเกณฑ์จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดดังนี้

4. การนำเสนอผลการประเมินสมรรถนะครู

การนำเสนอผลการประเมินให้นำคะแนนเฉลี่ย และระดับคุณภาพในแต่ละสมรรถนะมากรอกลงในแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนในตอนท้ายของแบบประเมิน แล้วจึงรายงานผลการประเมิน

ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *