การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์

ข้าพเจ้ามีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาทขนบธรรมเนียม  และแบบแผนอันดีงามของสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการ ทั้งในด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติราชการก่อนเวลาและกลับหลังเวลาราชการ  อุทิศและเสียสละเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่  มีความอดทนอดกลั้น ต่อความเหนื่อยยากขณะปฏิบัติราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ไม่นำเวลาราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัว  มีความรักสามัคคีในองค์กร มีความละอาย  และเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ มีระเบียบวินัย   เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน เชิดชู และเคารพสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา   และพระมหากษัตริย์

ข้าพเจ้าซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยอบรม สั่งสอน ฝึกฝนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน  อย่างเต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่การสอน และงานหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการ ไม่เอาเวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว รักษาผลประโยชน์

ของโรงเรียน  เช่น  การประหยัดน้ำ  ประหยัดไฟ  หรือใช้กระดาษของทางราชการโดยประหยัด  เป็นต้น  พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ  

การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

                        ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาทหน้าที่ทางราชการของครูในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการจนเข้าใจ และได้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย   และระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างดีที่สุด การรักษาระเบียบวินัยในการมาและกลับในการปฏิบัติราชการที่ตรงเวลา การปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด มีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อเพื่อนร่วมงาน และนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

                        ข้าพเจ้าตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเต็มเวลา เต็มความสามารถ โดยไม่เอาเวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือทำธุรกิจส่วนตัว หากได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและทำให้เสร็จ แม้งานนั้นต้องนำไปทำต่อที่บ้านหรืออยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ หรือได้รับคำสั่งให้ทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์  ข้าพเจ้าไม่เคยหลีกเลี่ยงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการสอนตามปกติแล้ว  ข้าพเจ้าได้ฝึกซ้อมนักเรียน  เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น ในเวลาพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 

2.4 การมีจิตสำนึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างเต็มความสามารถ  เต็มเวลา  เต็มหลักสูตร  โดยมาปฏิบัติงานก่อนเวลาและกลับหลังเวลาเลิกทำงาน  วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทำการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากหลายสถานการณ์  หลากหลายวิธีการเรียนรู้ตามความแตกต่างของนักเรียน  ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้  ทักษะประสบการณ์  ทักษะการแก้ปัญหา  ตามความสามารถ ได้ให้กำลังใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมโฮมรูม และจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ให้กำลังใจในการเรียนรู้  การแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้น่าเรียน รวมทั้งจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ             

ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน ให้ความรัก ความเมตตากรุณาต่อนักเรียน ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ในฐานะครูที่ปรึกษา ข้าพเจ้าได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนที่จำเป็นต่อนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนได้ตรงจุด ตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล  เมื่อเกิดปัญหาจะแก้ไขทันที  มีการวางตนเป็นกลาง  ไม่ลำเอียง  และมีความยุติธรรมให้แก่นักเรียนทุกคน  มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่มีพฤติกรรมดี และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียน ที่มีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม พร้อมอธิบายเหตุผล ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหม่ ตั้งใจดูแลอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดีงาม  เพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่  อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาที่สอนทั้งในหนังสือ ระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนสำเร็จรูป โปรแกรมสื่อการสอน มาประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  สร้างและพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสม ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  รวมทั้งการเข้าร่วมอบรม สัมมนา อบรมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตนเอง ศึกษาข้อมูลความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์   ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น

 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งงานการสอน งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียน  ด้วยความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบงานสอนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ดูแล  เอาใจใส่นักเรียนในด้านการเรียน และความประพฤติ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความประพฤติที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจให้เสร็จทันเวลา พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย และประหยัดโดยใช้ทรัพยากรในหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในโรงเรียนด้วยการปิดน้ำ ปิดไฟ และปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน รวมถึงการรณรงค์และ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้งานแล้วทันที 

ข้าพเจ้า นับถือศาสนาพุทธ ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  รักษาศีล 5 อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน  สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ให้กับนักเรียนทุกชั่วโมงที่สอน แสดงความเคารพโดยการไหว้ผู้ที่มีอาวุโสกว่า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา การแห่เทียนจำนำพรรษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ทำบุญตักบาตรในวันพระ ไปปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาส แนะนำสั่งสอนให้นักเรียนได้ฝึกนั่งสมาธิในชั่วโมงโฮมรูม อบรมสั่งสอนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ให้เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักขอโทษ ให้อภัย เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว   และรู้จักช่วยเหลือสังคม  ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานและผู้เรียนเสมอ และได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน   ให้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ในโอกาสต่าง ๆ

การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้รับบริการ มีความรู้  ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพ  มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพครู และปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ตั้งใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน 

ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่  ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตน  ให้เหมาะสมทั้งทางกาย วาจา ใจ เช่น แต่งกายสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย  มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนา มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู  มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส  ดำรงตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสอนด้วยความตั้งใจ เอื้ออาทรต่อศิษย์อย่างเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัว  มีวินัยในตนเอง ตรงต่อเวลา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำสุภาพ มีน้ำเสียงน่าฟัง  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งในห้องเรียน ในที่ประชุม และชุมชน  ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ให้คำแนะนำ ตักเตือนนักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพ ช่วยแก้ไขเมื่อนักเรียนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องทั้งการเขียนและการพูด เพื่อสร้างนิสัยการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนจนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าสอนและออกจากห้องสอนตรงเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด เอาใจใส่ สนใจและดูแลสถานที่ทำงาน ห้องพักครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด เรียบร้อย

การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม

ข้าพเจ้ามีความสามัคคี  มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเสียสละ เกื้อกูลกัน  ประพฤติปฏิบัติงานอย่างกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับผู้ร่วมงานในโรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน องค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  ให้การสงเคราะห์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบทำบุญโอกาสต่างๆ ได้แก่  กฐิน  ผ้าป่าสามัคคี บิดามารดานักเรียนเสียชีวิต บิดา มารดาของครูในโรงเรียนเสียชีวิต ศิษย์เก่าเสียชีวิต ข้าพเจ้าได้เสียสละเวลา และเสียสละเงิน ในการร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วยเหลือเพื่อนครูในด้านการแก้ไขปัญหางานวิชาการ ให้คำแนะนำเพื่อนครูอย่างกัลยาณมิตร ได้ร่วมวางแผน ร่วมปรับปรุง พัฒนาผลงานของหมู่คณะทั้งในและนอกกลุ่มสาระฯ ทุกขั้นตอน ด้วยความเต็มใจ บริสุทธิ์ใจ จนทำให้งานประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน  ที่อาศัยอยู่ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานอุปสมบทและงานฌาปนกิจศพ เป็นต้น

ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู ซึ่งอาชีพครูจะได้รับการยกย่อง  หรือเชิดชูเกียรติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของเรา  คนที่ใกล้เรามากที่สุด คือนักเรียน เราต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นักเรียนเห็นอย่างไร เขาก็จะไปพูดหรือเล่าให้ผู้ปกครองฟังเช่นนั้น  การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองยกย่อง และเชิดชูเกียรติได้เช่นเดียวกัน ที่เอาใจใส่และดูแลลูกหลานของเขาอย่างใกล้ชิด  การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมวันครู กิจกรรมวันไหว้ครูในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไหว้ และบูชาครู ซึ่งแสดงถึงความอ่อนน้อม กตัญญู รู้คุณ กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และผลจากการที่ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสมศักดิ์ศรีของการเป็นครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ข้าพเจ้ามีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของครู ศักยภาพของนักเรียน งานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะสามารถช่วยได้  โดยไม่ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือแก่ชุมชน แก่เพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ทั้งด้านกำลังกาย และกำลังทรัพย์ได้ช่วยเหลือทุนทรัพย์สิ่งของแก่เพื่อนครูตามโอกาส บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งาน โครงการที่โรงเรียน จัดอย่างเต็มใจ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเต็มใจ และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ   อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานราชการอื่นๆที่มาขอใช้สถานที่  หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังเสียสละเวลาและอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุด  โดยปฏิบัติงานอย่างไม่คำนึงถึงเวลาราชการเท่านั้น แต่จะยึดความสำเร็จของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *