การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

–  จัดกิจกรรมโฮมรูม  ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  ห้องเรียน  ความสมัครสมานสามัคคี  ความมีน้ำใจ  ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห้องเรียน

–  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่างครูประจำชั้นและผู้ปกครอง  รายการพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลเฉพาะนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่น่าห่วงเพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

–  โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยให้ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักเป็นกันเองกับครูประจำชั้น  และตัวแทนผู้ปกครองทำความรู้จักกันเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ปกครองหรือเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ได้แลกเปลี่ยนความคิด  และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา   และในปีการศึกษา    ได้มีการประชุมผู้ปกครองจำนวน  2  ครั้ง  โดยจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

แก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของห้องเรียน  ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง  ทำให้เพื่อนร่วมห้องต้องเดือดร้อน  ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน  ด้วยการให้คำชมเมื่อเวรประจำวันที่ห้องเรียนในวันนี้สะอาด  เรียบร้อย  โดยครูที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ตรวจเวรประจำวันในตอนเย็น  เวลา 15.00 น.  ของทุกวันและให้คำชมเชยในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น  และจะให้คำชมเพื่อเป็นตัวอย่างแก้นักเรียนคนอื่น  ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะได้รับคำชมทุกครั้ง

แก้ปัญหานักเรียนที่ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา  โดยให้นักเรียนที่ทำการบ้านในแต่ละวันไม่เสร็จให้นักเรียนอยู่ทำการบ้านที่ห้องเรียนให้เสร็จและส่งก่อนเป็นประจำทุกวันก่อนกลับบ้าน  โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานกิจการนักเรียน  หัวหน้าห้องรับผิดชอบดูแลแทนครูที่ปรึกษาเป็นประจำและรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองกับครูที่ปรึกษาในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

  1. นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ
  2. นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม  มีความรับผิดชอบ  ส่งงานตรงเวลาและส่งงานครบทุกชั่วโมง
  3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

ระดับ 5 มีผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

ระดับ 4 มีโครงการ/กิจกรรมท่าสร้างสรรค์หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ระดับ 3 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ระดับ 2 มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ระดับ 1 มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *