วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์

การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์ แล้วส่งไปเก็บในความจำระยะยาว ถ้ามีความหมายต่ำ สัมผัสได้ไม่ดีก็เก็บไว้ชั่วคราวหรือทิ้งไปเลย เช่นิดูหมายเลขโทรศัพท์แล้วสั่งอาหาร สั่งเสร็จแล้วเราก็จำ ไม่ได้เลย ดูรายกสารสั่งแล้วก็จำ ไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นเรื่อง การเรียนรู้ซับซ้อน ข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังสมองส่วนนอกที่ทำงานเรียนรู้ด้านต่าง ๆ สมองส่วนนอก เรียกว่า เซรีบรัม และคอร์เทกซ์ (cerebrum and cortex) เป็นส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่คิด พูด เล่นดนตรี สมองส่วนนอกนี้คือส่วนที่เราเคยเห็นเป็นก้อนหยัก สีเทา ๆ การทำหน้าที่จะแบ่งเป็นส่วน ๆ และยังแบ่งเป็นซีก อีกด้วย ความสำคัญของข้อมูลในด้านสัมผัสได้ รับรู้ได้ และมีความหมายเ็นประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน จึงเป็นด่านแรก ของการเรียนรู้ที่ดี การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้จึงต้องเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน ผู้เรียนรู้รับรู้ได้ มีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนรู้จึงจะเกิดได้ดี ครูจึงควรนำบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตจริง ตัวอย่าง ในชีวิตจริง ชี้ประโยชน์ถึงตัวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสนใจเรียนอย่างมีความหมาย แต่ถ้าครูสอนในสิ่งที่มีความหมายน้อย มีความสำคัญน้อย สมองก็จะคัดทิ้งไป ลืมไป หรือเก็บไว้แค่ชั่วคราว ข้อมูลที่มีความสำคัญสูง สัมผัสได้ดี มีความหมายต่อชีวิต สมองก็จะตอบสนอง ให้ความสนใจ ตัดสินว่าต้องทำ ให้

ข้อมูลเหล่านี้มีความหมายจริง สัมผัสได้จริง ทำ ได้จริง จึงส่งข้อมูลเหล่านี้สู่กระบวนการเรียนรู้ ดึงข้อมูลเดิม กระบวนการ เรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งความรู้สึกเดิมมาช่วยกันทำ ให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นด้วย สมองส่วนนอก คือเซรีบรัมซึ่งจะ มีส่วนการคิดอย่างมีเหตุผล การสร้างสรรค์ การขยายเป็นภาพรวม เมื่อเรียนจบหมดแล้วความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่ก็ยังมี ความสำคัญน้อย ใช้ได้น้อย สมองก็จะเก็บไว้ชั่วคราวเป็นความจำระยะส้น แต่ถ้าจบแล้วมีความรู้สึกที่ดี ประสบผลสำ เร็จ สามารถนำ เสนอได้ นำ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สำคัญต่อตนเองและสังคม สมองก็จะเก็บข้อมูลความรู้ เหล่านี้ไว้ได้นานจะเรียกใช้เมื่อใดก็ได้ทันที วิธีการนี้จะทำ ให้สมองจำ ได้ดี จำ ได้นาน มีการนำข้อมูลความรู้ไปเก็บไว้ในความจำระยะยาว คือการทำ ให้เซลล์สมอง เชื่อมโยงกันเป็นวงจรซ้ำบ่อย ๆ

วิธีการนี้เรียกว่า การทบทวน ฮิปโปแคมปัสจะเป็นส่วนสมองหลักที่ทำงาน เกี่ยวกับความจำ ข้อมูลใดที่ใช้ครั้งเดี่ยว ไม่มีความสำคัญ ใช้ทันทีแล้วเลิก ข้อมูลเหล่านี้จะไม่นำมาเก็บไว้ในความจำ ระยะยาว ถ้ามีความสำคัญเล็กน้อยก็เก็บไว้ระยะหนึ่งแล้วก็จะลืมไป ข้อมูลที่จะนำ ไปสู่ความจำระยะยาว ต้องผ่าน กระบวนการถักทอโยงใยสัมพันธ์ให้ข้อมูลนั้น ความรู้นั้น นำ เสนอได้ดีและมีความหมายต่อชีวิต


Loading...