วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา ฉบับปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ปรับปรุงชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สื่อ 60 พรรษา ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้จึงได้จัดแยกเป็นรายชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

สามารถ Download ได้แล้วที่ https://www.scimath.org/60phransaipst

เครดิต : ขอขอบคุณ สสวท.

Loading...