วันศุกร์, 23 ตุลาคม 2563

PDF สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน

PDF สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563

เอกสารจากการประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงทพฯ

 • มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน และในระหว่างเปิดเรียน
 • การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)
 • แจ้งสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”
 • จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพื้นที่ใช้สอยร่วมกันให้มีการเว้นระยะห่ง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้
  1) ให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อให้อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศหากจำเป็นต้องใช้ให้กำหนดเวลาเปิด -ปิดเครื่องปรับอากาศ และมีการระบายอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
  2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกณ์ ให้มีการเว้นระยะห่ง 15 มตร และการบริหาร
  จัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ อาทิ การหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นดัน
  3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มีพื้นที่ หรือ ผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน โดยมอบหมายนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละรอบ
  4) หลีกเลี่ยงการการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ต้องใช้สัมผู้สร่วมกัน
  5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือ แอลกอฮอล์
  6) ให้มีจุดตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา
  7) ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีการฝึกปฏิบัติงาน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย /
  Face Shield และถุงมือในขณะปฏิบัติงาน
  8) ขออนุมัติเปิดสถานศึกษา ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ดาวน์โหลด https://drive.google.com/


Loading...