คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ความหมายและความสำคัญของการเรียนการสอนแบบ “ACTIVE LEARNING ” Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิด เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป ตลอดจนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมตฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ

1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators)

Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติ หรือการลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์กระบวนการใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ , การสังเคราะห์ , และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเองหากเปรียบ ความรู้เป็น “กับชาว” อย่างหนึ่งแล้ว Active learing ก็คือ”วิธีการปรุง” กับข้าวชนิดนั้น ดังนั้นเพื่อให้ได้ กับข้าวดังกล่าว เราก็ต้องใช้วิธีการปรุง ซึ่งรสชาติจะออกมาอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความชำนาญ ของผู้ปรุง

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ผู้สอนจึงต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนกิดความกระตือรือล้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน และการอภิปรายกับ เพื่อน ๆ

กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Leaning เป็นกระบวนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษา ผลการเรียนรู้ได้คงทนมากกว่าและนานกว่ากระบวนการสอนแบบ Passive Learning เพราะกระบวนการสอน แบบ Acive Learin จะสอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและ จำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่งมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ใน ปริมาณที่มากกว่า ระยะยาว

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

อ้างอิง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *