วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดป้ายโควิด-19 สำหรับโรงเรียน

เชิญดาวน์โหลดป้ายโควิด-19 สำหรับโรงเรียน INFOGRAPHIC สวยๆ ความรู้ดีๆ จาก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้บริหาร/เจ้าของโรงเรียน

นักเรียนผู้ปกครองบุคลากรในโรงเรียน หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกันให้หยุดเรียน หรือ หยุดปฏิบัติงาน 14 วัน หรือ พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม เพื่อทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารทันที

คัดกรองนักเรียน สังเกตอาการหรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดหาอุปกรณ์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ จัดให้มีการทำความสะอาด อาคารถสานที่และยานพาหนะ

ตัวอย่างป้าย

อ้างอิงจาก กรมอนามัย

ดาวน์โหลดป้ายโควิด-19 INFOGRAPHIC สำหรับโรงเรียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 3 เฉลี่ย: 5]