วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานไทยชนะ

จากหนังสือ ด่วนที่สุดแจ้งแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(โควิท – 19) ได้กำหนดแนวทางในการเปิดเรียนของสถานศึกษาดำเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID – 19) นั้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

โดยมีแนวทางให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการลงทะเบียนเพื่ขอติดตั้งระบบแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
และมีการติดตั้งจุด QR-code โดยสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.ไทยชนะ.com
2. สำหรับนักเรียนสามารถใช้วิธีลงทะเบียนในสมุดรายชื่ออีกวิธีการหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อสแคน QR-code แต่ให้ดำเนินการอื่นใดที่สะดวก เหมาะสม ไม่สิ้นเปลือง
3. สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ
ในโรงเรียนควรจะต้องลงทะเบียนด้วย ระบบแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

www.ไทยชนะ.com

  • ผู้ใช้บริการจะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  • เป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทำให้กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ สามารถกลับเข้าสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานไทยชนะ

อ้างอิง : ไทยชนะ. DOWNLOAD. คู่มือสำหรับ ผู้ประกอบการลงทะเบียน และวิธีการสแกน QR. ดาวน์โหลด. ไทยชนะ. คำถามที่พบบ่อย. ดูคำถามทั้งหมด. Call Center 1119.


Loading...