วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

เอกสารและหลักฐาน สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

อ้างอิงจาก สพฐ. และ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอื่นๆ อาจจะดำเนินการแตกต่างกันไป ให้ผู้สมัครสอบดูจากประกาศรับสมัครของ กศจ.นั้นๆ

การจัดเรียงเอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องเรียบร้อย ครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัคร ดังนี้

 1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                        
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร ที่ยังไม่หมดอายุ 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร 
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับภาษาไทย) ที่ระบุสาขาวิชาเอก
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ          
  เอกสารรายการที่ 4.2 – 4.6 ให้มีฉบับจริงมาแสดง และสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ    พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
 7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
 8. ตารางสอนในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
 9. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน 
 10. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น                
 11. หนังสือรับรองของโรงเรียน กรณีที่จ้างด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 หรือระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551)
 12. หรือ หนังสือรับรองของโรงเรียนที่จ้างจากเงินงบประมาณโดยให้ผู้รับรองระบุโครงการที่จ้างไว้ในหนังสือรับรองรายการที่ 8-12 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองและสำเนาเอกสารทุกรายการ
 13. ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ระบุว่าเป็นคุณวุฒิในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกนั้นๆ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต (ถ้ามี)
 14. กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ที่จัดทำสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับรองสัญญาจ้าง
 15.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัคร
 16. หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีที่ชื่อ ชื่อสกุล ไม่ตรงกัน (ถ้ามี)            
 17. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับประกอบการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด (จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม)    
 18. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมินให้นำฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ ยื่นพร้อมใบสมัคร
Loading...