วันพฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2565

การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดการเรียนรู้กลมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างเข้มข้น กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตร และเวลาเรียน อยู่ภายใต้กรอบของโครงสร้างเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องตามสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ประเทศชาติ เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิตการศึกษาใบความรู้ เป็นเพิ่มบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้อำนวยความสะดวก กระตุ้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งสถานศึกษามีแนวทางในการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาปรับเวลาเรียนวิชาพื้นฐานของแต่ละกลมสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตาม แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษากำหนด ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรู้วมตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียน โดย รายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง/ปี รวม ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี (๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ ) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย เวลาเรียนรู้วมทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษากำหนดจำนวนหน่วยกิตที่เรียนของแต่ละรายวิชาต่อภาคเรียนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนด โดย รายวิชาพื้นฐาน เท่ากับ ๘๘๐ ชั่วโมง/ปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น เท่ากับ ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี รวมทั้งสิ้น ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปี (๒๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ ) และผู้เรียนต้องมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี (๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ ) ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เวลาเรียนรู้วมทั้งหมดไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

แนวทางการปรับโครงสร้างเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามตารางที่๒

เอกสารอ้างอิง คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้”

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]