วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

ปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

12 มิ.ย. 2020
1178

ปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

● รอง ผอ.สถานศึกษา 4 ก.ค.2563
● ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษฯ) 11 ก.ค.2563
● รอง ผอ.สพท. 18 ก.ค.2563
● ผอ.สพท. 1 ส.ค.2563
● ครูผู้ช่วย (ทั่วไป) 29-30 ส.ค.2563
● ผอ.สถานศึกษา 12 ก.ย.2563
● 38 ค.(2) ว 22/2559 3 ต.ค.2563
● 38 ค.(2) ว 11/2559 3 ต.ค.2563
● 38 ค.(2) ว 27/2555 31 ต.ค.2563
● ศึกษานิเทศก์ 28 พ.ย.2563
● สอบแข่งขันข้าราชการ ก.พ. 29 พ.ย.2563

สพฐ.ย้ำ 3 มาตรการเข้มในการป้องกันการทุจริต หรือเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ข้าราชการต้องอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการทุจริต หรือส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด
  2. สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ
  3. กำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการสอบ

หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 02 288 5660-4 หรือรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด่วนที่สุด


Loading...