วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม

ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม

ในการนำเสนอโครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กดีมีเงินออม ในครั้งนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับการออมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้  เป็นคนดี  รู้จักใช้จ่ายและออมทรัพย์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราเพราะธนาคารเป็นสถานที่รับฝาก – ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอดออม ได้ทำโครงงานนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนทุคนในเรื่องการออม โครงงานคุณธรรม ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา นายครูเชียงราย ดอทเน็ต คณะคุณครูที่ให้คำแนะนำที่ดี รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน   ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีจิตสำนึกในการออม ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้

สรุปการดำเนินการโครงงาน
1. จัดทำร่างโครงงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบ
2. คณะคุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันวางแผน
3. ประชาสัมพันธ์โครงงานให้คณะครูและนักเรียนทุกคนทราบ
4. ดำเนินการกับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย จำนวน 89 คน
5. สรุปการดำเนินการระยะที่ 1 นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข

แผนการดำเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ
1. คณะทำงานและนักเรียนร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2
2. นักเรียนกลุ่มเยาวชนคนรักออม ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 – 5
3. สรุปการดำเนินการระยะที่ 2 นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่แก่ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีวินัยในตนเอง
2. นักเรียนมีนิสัยรักการออม รู้จักประหยัด
3. นักเรียนนำข้อคิดจากโครงงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

แผนการดำเนินงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ
1. คณะทำงานและนักเรียนร่วมกันประชุมวางแผนกานดำเนินงานในระยะที่ 2
2. นักเรียนทุกคน ดำเนินการตามกิจกรรมที่ 1 – 3
3. สรุปการดำเนินการระยะที่ 2 นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เผยแพร่แก่ครู นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนต่อไป

การประเมินผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงงาน นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการออมและความมีวินัยในการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและเกิดประโยชน์คุณค่าสูงสุด

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]