วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง นี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิธีการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่ผู้จัดทำสร้างขึ้น

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการดำเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

หมายเหตุ ในส่วนของไฟล์ตัวอย่างการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เราสามารถค้นคว้าดูได้ใน Google เลยครับมีเยอะมากมายครับ ในส่วนของเว็บครูเชียงรายนั้น นำเสนอเฉพาะรูปแบบการเขียนโครงงานครับผม แต่ถ้าหากอยากให้แอมินช่วยค้นหาไฟล์งานก็สามารถคอมเม้นต์มาได้ครับผม


Loading...