วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างการเขียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

รายละเอียดที่ต้องมีในเอกสารการประเมินเพื่อขอรับรางวัล

แบบรายงานผลงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สอน

หน่วยงานที่เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งทางลูกเสือ วุฒิทางลูกเสือ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุเฉพาะวันเริ่มต้น และ วันสิ้นสุดของการดำรงตำแหน่ง และหน่วยงานของแต่ละตำแหน่ง

โครงการ/ผลงานด้านกิจกรรมลูกเสือดีเด่น (ผลงานที่ควบคุม สนับสนุน และดำเนินกิจการลูกเสือจนบังเกิดผลสำเร็จ หรือมีผลงานดีเด่น โดยระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที่ ประโยชน์ที่ได้รับตามแบบ ผบ.ลส.๒)

โครงการ/ผลงานดีเด่นด้านอื่นๆ รายละเอียดผลงานของผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน แบบประเมินผลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้สอน)

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการเขียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
ณัฏฐพัชร ตาคำ เมื่อ 08/06/2020 09:39

เป็นประโยชน์มากๆ