วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตัวอย่างการเขียน ครูดีไม่มีอบายมุข

“ครูดีไม่มีอบายมุข”

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. จบการศึกษาสูงสุด

3.รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม

4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

6.ปัจจุบันข้าพเจ้าลด ละ เลิก จากอบายมุขเหล่านี้แล้ว

7.บอกเล่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้า ลด ละ เลิกได้สำเร็จ

8.ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การลด ละ เลิก อบายมุขในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมที่โดดเด่น (ให้ระบุ 2 – 5 โครงการ)

9. ท่านมีแนวทางขยายผลการเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อช่วย นักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม ให้พ้นภัยจากสุรา เบียร์ บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างไรบ้าง (ตามสภาพที่ปฏิบัติได้จริง- ต่อเนื่อง)

10. ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐาน การดำเนินชีวิตที่ปราศจากอบายมุข ๖ มีศีล ๕ เป็นประจำ ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นภัยจากเหล้า บุหรี่ (ตามที่ปฏิบัติได้จริง)

เลือกดาวน์โหลดไฟล์

1.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูภฌลดา ปรางควิรยา ดาวน์โหลดไฟล์ 

2.ตัวอย่างการเขียนของผู้อำนวยการกิตติ โพธิสิทธิ์ ดาวน์โหลดไฟล์

3.ตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน ดาวน์โหลดไฟล์

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 1 เฉลี่ย: 5]
1 ความคิดเห็น
นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม เมื่อ 08/06/2020 09:03

แนวทางการเขียนพรรณาดีมากเลย