วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

เอกสารความรู้ SAR การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกสารความรู้ SAR การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนสำหรับสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สำนักการศึกษา ได้รวบรวมเอกสารความรู้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้แทนของ สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนำ ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการทำหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดาวน์โหลด เอกสารความรู้ SAR การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

อ้างอิง : การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]