วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

แบบประเมินกิจกรรม โครงการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

แบบประเมินกิจกรรม โครงการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

1ผู้รับผิดชอบโครงการฯดำเนินการทันที่ที่ได้รับมอบหมาย
2คณะทำงานให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
3การดำเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ
4ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
5เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
6การได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
7ประหยัดคุ้มค่ากับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
8การประชาสัมพันธ์โครงการ
9คณะทำงานดำเนินการตามโครงการอย่างสม่ำเสมอ
10คณะทำงานมีเอกสารและปฏิทินกำกับการปฏิบัติงาน
11มีกิจกรรมหลากหลายเหมาะสม
12มีการเผยแพร่โครงการเข้าสู่ชุมชนและหน่วยงานอื่น
13ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่น หรือหน่วยงานอื่น
14คณะทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  พัฒนาโครงการ
15ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการเท่าที่ดำเนินการมาแล้ว

ดาวน์โหลด แบบประเมินกิจกรรม โครงการการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]