วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ดาวน์โหลด ไฟล์เวิร์ดแบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล เป็นครูผู้ที่มีความยึดมั่นในศาสนา  มีความประพฤติดี  เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู   มีความทุ่มเท  เสียสละในหน้าที่การงาน  เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ได้ดี  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  เป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนครู  เป็นที่รักของนักเรียน  อุทิศเวลาให้ทางราชการอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีความรับผิดชอบสูง  เอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาการเรียนของศิษย์  ปฏิบัติตนดีจนเป็นที่ยอมรับของสังคม  ชุมชน  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ  ตลอดจนดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ มีความรัก ศรัทธา และยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ  เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริง  อีกทั้งยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครองและชุมชน  

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล  “หนึ่งแสนครูดี”  เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้เป็นคู่มือในการประเมินครูที่ได้รับการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี จะได้ทราบข้อมูล  ความรู้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

ตอนที่  ๑  ข้อ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ และข้อ ๒

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของผู้รับรางวัล และคุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ตอนที่  ๒  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่แสดงถึงความเหมาะสมกับการเป็น  “หนึ่งแสนครูดี”

ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติและผงงานโดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล   เป็นส่วนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาที่เห็นควรให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อ

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น  ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา  ตรวจสอบได้ที่โรงเรียน  ห้องเรียนของผู้ได้รับการเสนอ 

หวังว่าแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชนที่ให้ความร่วมมือ  ทำให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ดาวน์โหลด ไฟล์เวิร์ดแบบเสนอขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]