วันจันทร์, 18 มกราคม 2564

ตัวอย่างไฟล์ แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ID Plan)

ตัวอย่างไฟล์ แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (Individual Development Plan : ID Plan)

เอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563” เล่มนี้ เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2562) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2563 จะต้องมี การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้กำหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศการใช้เกณฑ์วิทยฐานะ ว21/2563 ซึ่งกำหนดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดหลักสูตรการพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการอบรมบุคลากรทางการศึกษา เพราะปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คือ “ครูผู้สอน” โดยต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะตัวครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้พัฒนาก้าวหน้า โดยการประเมินสมรรถนะของตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้นเป็นการสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนางานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้ประเมินตนเองเพื่อสรุปข้อมูลจัดทำเอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง” เสร็จสมบูรณ์ สำหรับปฏิบัติใช้ในปีการศึกษา 2563 หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป

ตัวอย่างไฟล์ แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 (Individual Development Plan : ID Plan)

3 ความคิดเห็น
สุภาพร ขวัญสุข เมื่อ 04/06/2020 08:35

ยังไม่มีที่ถูกต้องค่ะ

siri เมื่อ 04/06/2020 08:35

ออกแบบ ได้ดีคะ ขอไฟล์ มาปรับให้เข้ากับบริบทตนเองคะ ขอบคุณ

ปิยกาญจน์ เมื่อ 04/06/2020 08:35

ออกแบบได้ดีมาก


Loading...