วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

การสร้าง Google Drive เพื่อเก็บเอกสารสำหรับการประเมิน ว21

การสร้าง Google Drive เพื่อเก็บเอกสารสำหรับการประเมิน ว21

1. ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครู โดยกำหนดให้แต่ละช่วงเป็นระยะ เวลา 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ซึ่งมีการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ รวมแล้วปีละ 800 ชม./ปี และในระยะ 5 ปี ต้องได้ 4000 ชม. สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และ 900 ชม/ปี รวมระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 4500 ช.ม. สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยต้อง มีชม. PLC ไม่น้อยกว่าปีละ 50 ชม.

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการตามที่กคศ.กำหนด (คูปองครู) ขั้นต่ำ ปีละ 12 ชม. แต่ในระยะเวลา 5 ปี ต้องได้ 100 ชม.หากในปีใดมี ชม. การพัฒนาไม่ครบ 20 ชม.ให้นำชม.ส่วนที่เกินจาก PLC 50ชม.มารวมได้

5. ผ่านการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา

ตัวอย่าง โครงสร้างการออกแบบ Google Drive เพื่อเก็บเอกสารสำหรับการประเมิน ว21 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

ขอบคุณไอเดียจาก GEG Roi Et

ซึ่งไอเดียนี้ก็คล้ายๆกับไอเดียที่ครูเชียงรายได้แนะนำไป แนะนำแนวทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ

สำหรับแนวทางทางการเก็บหลักฐาน เอกสาร คำสั่ง ภาพถ่าย ผ่านทาง Google Drive เพื่อประกอบการทำวิทยฐานะ ผลงานต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูเราครับผม

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
4 ความคิดเห็น
นาง​ปรมา​พร​ โยธา เมื่อ 30/05/2020 19:33

ขอบคุณนะคะ

นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสาร เมื่อ 30/05/2020 19:33

ขอบคุณครับ