วันศุกร์, 7 พฤษภาคม 2564

แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู 30 ข้อ พร้อมเฉลย
ผู้แต่ง เว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ต

1. ข้อใดไม่ใช่มาตราฐานวิชาชีพ 
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

2. มาตราฐานวิชาชีพใด เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

3. มาตราฐานวิชาชีพใด เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

4. ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนําไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพได้ หมายถึงมาตราฐานในข้อใด
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้ มีทักษะหรือความชํานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หมายถึงมาตราฐานในข้อใด
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

6. จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ หมายถึงมาตราฐานในข้อใด
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

7. มาตราฐานความรู้ ในปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 9 ข้อ
ข. 11 ข้อ 
ค. 13 ข้อ
ง. 15 ข้อ

8. มาตรฐานด้านประสบการณ์วิชาชีพ ต้องผ่านการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

9. มาตรฐานความรู้ ต้องมีคุณวุฒิตามข้อใด
ก. ปริญญาทางการศึกษา
ข. ปริญญาตรีทางการศึกษา
ค. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
ง. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง

10. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 1 คือข้อใด
ก. ความเป็นครู
ข. ปรัชญาการศึกษา
ค. ภาษาและวัฒนธรรม
ง. จิตวิทยาสําหรับครู

11. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 2 คือข้อใด
ก. ความเป็นครู
ข. ปรัชญาการศึกษา
ค. ภาษาและวัฒนธรรม
ง. จิตวิทยาสําหรับครู

12. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 3 คือข้อใด
ก. ความเป็นครู
ข. ปรัชญาการศึกษา
ค. ภาษาและวัฒนธรรม
ง. จิตวิทยาสําหรับครู

13. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 4 คือข้อใด
ก. ความเป็นครู
ข. ปรัชญาการศึกษา
ค. ภาษาและวัฒนธรรม
ง. จิตวิทยาสําหรับครู

14. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 5 คือข้อใด
ก. หลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

15. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 6 คือข้อใด
ก. หลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

16. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 7 คือข้อใด
ก. หลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

17. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 8 คือข้อใด
ก. หลักสูตร 
ข. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ค. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

18. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 9 คือข้อใด
ก. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ข. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ค. การประกันคุณภาพการศึกษา
ง. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

19. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 10 คือข้อใด
ก. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ข. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ค. การประกันคุณภาพการศึกษา
ง. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

20. มาตราฐานความรู้ มาตรฐานที่ 11 คือข้อใด
ก. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ข. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ค. การประกันคุณภาพการศึกษา
ง. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

21. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ข้อ
ก. 7 ข้อ
ข. 9 ข้อ 
ค. 10 ข้อ
ง. 12 ข้อ

22. ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ง. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

23. ใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ง. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

24. เลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ง. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

25. เลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
ง. มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

26. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ง. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

27. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัย และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติ มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ง. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

28. ประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ง. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

29. ตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ข. มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
ค. มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
ง. มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

30. การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาส ในการพัฒนา ครูจำเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา  กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใ
ก. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ข. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ค. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

31. ค้นหา สังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ข. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ค. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

32. การตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ข. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ค. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

33. ตระหนักถึงความสำคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น มีความหมายตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อใด
ก. มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ข. มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
ค. มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง. มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

34. จรรยาบรรณวิชาชีพ เกิดจากมาตรฐานในข้อใด
ก. มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ข. มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตราฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตราฐานความสามารถ

35. จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
ก. 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 4.จรรยาบรรณต่อสังคม
ข. 1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 3.จรรยาบรรณต่อสังคม 4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 4.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค. 1.จรรยาบรรณต่อสังคม 2.จรรยาบรรณต่อตนเอง 3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 4.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง. 1.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 2.จรรยาบรรณต่อสังคม 3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 4.จรรยาบรรณต่อตนเอง

ฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติม

Loading...