วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) จาก สสวท.

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)

ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) เป็นระบบหลักระบบหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ที่ให้บริการแก่ ครู นักเรียน และผู้สนใจ ในการทำแบบทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของข้อสอบตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ TEDET เป็นต้น

ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการจัดชุดข้อสอบแบบออนไลน์ทั่วไป (Computer-Based Test – CBT)

หรือจัดชุดข้อสอบแบบปรับเหมาะตามความสามารถ (Computerized Adaptive Test – CAT) ได้

โดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบเบ็ดเสร็จทันที

นอกจากนี้ระบบยังได้มีการเก็บข้อมูลข้อสอบแบบรวมศูนย์การเก็บสถิติข้อมูลการใช้ข้อสอบ
รวมไปถึงการออกรายงานเกี่ยวกับข้อสอบด้วย

คลิกเข้าใช้งาน http://onlinetesting.ipst.ac.th/

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น