วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

จิตวิทยาการแนะแนว และ ประเภทของการแนะแนว

จิตวิทยาการแนะแนว

         จิตวิทยาแนะแนว คือ การเอาวิชาแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาเข้ามาใช้ในการแนะแนว เพราะการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยให้ครูได้เข้าใจเด็ก และช่วยให้เด็กได้เข้าใจตนเอง

บิดาแห่งการแนะแนว คือ “แฟรงค์ พาร์สันส์” (Frank Parsons)

การแนะแนว

ความหมายของการแนะแนว

         การแนะแนว หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้ บุคคลรู้จัก และเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองได้ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ประเภทของการแนะแนว

1. การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)

2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance)

3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance)

ข้อดีของการแนะแนว (Guidance) คือ

  1. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 
  3. ช่วยให้นักเรียนค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเอง 
  4. ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต 
  5. ช่วยให้นักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม
  6. ช่วยให้นักเรียน รู้จักคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ 
  7. ช่วยให้นักเรียนวางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ
  8. ช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


Loading...