วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้

1. กิจกรรมแนะแนว

2. กิจกรรมนักเรียน

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

1. กิจกรรมแนะแนว
         เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน

2. กิจกรรมนักเรียน

         เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับงผิดชอบ การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

         โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน 

         เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

         2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
         2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
         ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในข้อ 2.1 และ 2.2

         มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 1 หรือ 2 ก็ได้ กิจกรรมหนึ่ง

         กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

         ลูกเสือสำรอง            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

         ลูกเสือสามัญ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

         ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

         ลูกเสือวิสามัญ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

         กิจกรรมยุวกาชาด

         สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

         สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

         สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

         สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

         กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

         รุ่นนกน้อย เด็กหญิง อายุ 4-6ปี อนุบาล 1-3

         รุ่นนกสีฟ้า เด็กหญิง อายุ 7-11ปี ประถมศึกษาปีที่ 1-6

         ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง เยาวสตรี อายุ 12-15 ปี

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

         ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลาง เยาวสตรี อายุ 12-15 ปี

         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

         กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

         นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2

         นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

         นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4

         นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
         เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม     

         ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนก็ได้

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 2 เฉลี่ย: 5]