วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563

ครูผู้สอนเริ่มทำวิจัยเมื่อ ?

13 พ.ค. 2020
481

ครูผู้สอนเริ่มทำวิจัยเมื่อ ?

         ครูผู้สอนจะเริ่มต้นทำวิจัยในชั้นเรียน ด้วยการสอนไปสังเกตไปว่าผู้เรียนคนไหนมีจุดเด่น จุดด้อยตรงไหน แล้วบันทึกไว้ จากนั้นสรุปข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเด็กในชั้นเรียนมีกลุ่มเก่งกี่คน กลุ่มอ่อนกี่คน ใครบ้างที่เรียนอ่อน อ่อนเรื่องอะไร เพื่อจะได้คิดหานวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มอ่อนต่อไป

ประเภทของการวิจัยในชั้นเรียน

         ในการวิจัยโดยทั่วไปสามารถจำแนกประเภทตามเกณฑ์ของการจำแนก หลายเกณฑ์ ขอยกตัวอย่างบางเกณฑ์ดังนี้

1. จำแนกตามประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ได้ 2 ประเภท คือ

         1.1 การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์

         1.2 การวิจัยประยุกต์

2. จำแนกตามระเบียบวิธีการวิจัย ได้ 3 ประเภท คือ 

         2.1 การวิจัยเชิงพรรณนาหรือบรรยาย

         2.2 การวิจัยเชิงทดลอง

         2.3 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์

3. จำแนกตามสาขาวิชา ได้ 3 ประเภท คือ 

         3.1 การวิจัยทางสังคมศาสตร์

         3.2 การวิจัยทางมนุษยศาสตร์         

3.3 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

4. จำแนกตามข้อมูลที่ใช้ ได้ 2 ประเทภ คือ 

         4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ

         4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวางแผนการวิจัย

         การวางแผนการวิจัยเป็นการกำหนดกรอบแนวคิด และแนวทางในการทำงานงานวิจัยในชั้นเรียนไว้ล่วงหน้า ซึ่งการวางแผนการวิจัยมักจะเขียนในรูปโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย

         1) ชื่อเรื่องวิจัย  

         2) ความสำคัญของปัญหา 

         3) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         4) ตัวแปรที่ศึกษา

         5) นิยามคำศัพท์ 

         6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

         7) วิธีดำเนินการวิจัย 

         8) แผนปฏิบัติการวิจัย 

ขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน


Loading...