วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การวิจัยทางการศึกษา

13 พ.ค. 2020
1390

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

         พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มาตรา 24(5) ให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

วิจัยในชั้นเรียน

         การวิจัยในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Classroom Research คือกระบวนการหาความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ    รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง หรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่ทำการศึกษา บางทีเราเรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

         ผู้ที่ทำวิจัยในชั้นเรียนคือ ครูผู้สอน

         นักเรียนและครูได้ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

         การวิจัย เป็นกระบวนการสืบค้นหาข้อเท็จจริง หาคำตอบเป็นองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพื่อมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนหรือเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีความหมาย คือ การวิจัยเป็นปฏิบัติการที่ครูแสวงหาวิธีการ หรือหานวัตกรรม ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยนช์สูงสุดต่อเรียน

จุดประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน

         เพื่อแก้ปัญหานักเรียนในชั้นที่ตนเองสอน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]