ข้อสอบนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเฉลย

ข้อสอบนวัตกรรมทางการศึกษา พร้อมเฉลย

1. เป็นความใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อน” ตรง กับข้อใด
ก. นวัตกรรม
ข. เทคโนโลยี
ค. ข้อมูลข่าวสาร
ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ทำไมต้องนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้แทนวิธีการเดิม
ก. เพื่อได้ประสิทธิผลสูงขึ้น
ข. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค. เพื่อลดการสอนของครูจะได้ไปทำงานด้านอื่น
ง. วิธีการเดิมไม่เป็นที่ยอมรับ

3. Computer-Assisted Instruction (CAI) คือข้อใด
ก. การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
ข. ดาวเทียมเพื่อการศึกษา
ค. การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน
ง. การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน

4. การนำเอาวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. นวัตกรรมทางการศึกษา
ข. อุปกรณ์ทางการศึกษา
ค. สารสนเทศทางการศึกษา
ง. เทคโนโลยีทางการศึกษา

5. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของ”นวัตกรรม”
ก. การกระทำที่ไม่เคยมีมาก่อน
ข. การกระทำที่เอาแบบอย่างมาจากที่อื่น
ค. การกระทำที่ใช้แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ง. การกระทำที่รื้อฟื้นมาจากของเดิม

6. Teleconference เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการใด
ก. การบริหารทางไกล
ข. การตัดสินใจ
ค. การบริหารสถานศึกษา
ง. การจัดการเรียนรู้

7. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม (Multimedia) คือ อะไร
ก. เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ข. เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป
ค. เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ง. เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน

8. เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาหมายถึงอะไร
ก. เทคโนโลยีที่เกียวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษา
ข. เทคโนโลยีที่เกียวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม
ค. เทคโนโลยีที่เกียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษา
ง. เทคโนโลยีที่เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟแวร์ วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่าย

9. ข้อใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส์
ก. E-mail
ข. Internet
ค. Website
ง. CAI

10. บทบาทของครูต่อนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ก. พัฒนาระบบ
ข. พัฒนาบุคลากร
ค. ใช้และผลิต
ง. ประสาน บริการวิชาการชุมชน

11. ข้อใดจัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา
ก. ชุดการเรียนการสอน ( Instruction Packages)
ข. บทเรียน CAI ( Computer Assistance Instruction )
ค. การเรียนการสอนแบบ E-Learning
ง. ถูกทุกข้อ

12. การนำเทคโนโลยีมาใช้ควรคำนึงถึงสิ่งใด
ก. ประสิทธิภาพของงาน ประหยัด และประสิทธิผล
ข. ประสิทธิภาพของงาน สะดวก ปลอดภัย
ค. ความก้าวหน้า
ง. ความมั่นคง

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 4 เฉลี่ย: 5]

เว็บไซต์ข่าวการศึกษา อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ติดตามอัพเดทข่าวการศึกษา บทความที่เป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ที่นี่ทุกวัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *